ผู้อำนวยการ รพ.สารภี
ผู้อำนวนการ รพ.สารภี
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือสารภี
มุมวิชาการสารภี
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

48,544

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,795
เดือนที่ผ่านมา
2,545
ปีนี้
16,052
ปีที่ผ่านมา
21,440
ผู้ชมทั้งหมด
48,544
  ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสารภี


วิสัยทัศน์ (VISSION)


     เป็นองค์กรสุขภาพต้นแบบด้านระบบสุขภาพอำเภอที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข


พันธกิจ (MISSION)


     1. พัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ ตามแนวคิดประชารัฐ อภิบาลเครือข่ายให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง
     2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 3 ระดับได้แก่ สุขภาพชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิและการส่งต่อ ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมต่อเนื่อง
     3. พัฒนาองค์การสร้างสุข ภายใต้วิถีชีวิตพอเพียง มีคุณธรรม มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
     4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ


เป้าประสงค์ (GOAL)


     ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข เครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอยั่งยืน


ค่านิยม (CORE VALUE)


3 M : Mastery / Moral / Model เป็นนายตนเอง มีคุณธรรม และเป็นต้นแบบ
Originality / Creative เป็นผู้สร้างสรรค์ และพัฒนา
People centered approach ใส่ใจประชาชน
Humility / Co-orddination อ่อนน้อมถ่อมต้น รับใช้ประสานเครือข่าย
Team work / Network พร้อมทำงานเป็นทีมกับเครือข่าย
Mama Care ดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร


ประเด็นยุทธศาสตร์


     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบริการ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสร้างสุข
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนและการบริหารจัดการ
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม